જાહેર સૂચના: અમારા કંપની નું નામ લાઈને તમારા સાથે છેતરપિંડી કરવા વાળી ઘણી મૅટ્રિમોની સેવા સંસ્થા તમને છેતરીને પૈસા એમના એકાઉન્ટ મા ડિપોઝિટ કરવા નું કેહ્શે . કૃપયા કરીને આવા ઢોંગી લોકો થી સાવધાન રહો . અગર તમને આવા કોઈ કોલ આવે તોહ તાત્કાલિક તમારા નેજિક ના પોલિસ સ્ટેશન મા ફરિયાદ કરો

GujaratiBachelors.com - Binding Gujarati Matrimony

After successfully serving the Marathi community through our platform, we are thrilled to introduce "GujaratiBachelors," your dedicated destination for finding love within the vibrant Gujarati community.

Embracing the essence of Gujarat and its traditions, GujaratiBachelors offers a diverse array of over 10,000+ verified Gujarati brides and grooms profiles. Just like in Marathi Matrimony, each profile undergoes meticulous Aadhar and PAN card verification, ensuring authenticity and reliability.

At GujaratiBachelors, we remain committed to your happiness and satisfaction. Our team of dedicated customer executives is here to assist and guide you throughout your journey, ensuring a seamless and delightful experience, now extended to the world of Gujarati matrimony.

Join us at GujaratiBachelors, where we're excited to embark on this new journey with you, as you search for your life partner within the rich and diverse Gujarati community.

dating-img

Video Stories

Vadhu Var Melava 2023

Caste's We Cover

We help the following Gujarati Castes to find their perfect partner:

How It Works

1
Register & Buy Membership
નોંધણી કરો અને સભ્યપદ ખરીદો
2
Browse the Profiles
પ્રોફાઇલ્સ બ્રાઉઝ કરો
3
Contact Your Match
તમારી મેચનો સંપર્ક કરો

Download
GujaratiBachelors.com Matrimony App

All it takes is 30 seconds to Download. fat, Simple & Delightful. All it takes is 30 seconds to Download.

app-img

Area's We Cover

As the leading matrimony website in Gujarat, we have the list of Gujarati Grooms and brides from below locations:

Featured In

અમારી વેબસાઇટની ખરીદી સંપૂર્ણ ભારત માંથી 70+ પ્રતિષ્ઠિત લોકપ્રિય અમારી વેબસાઇટની માહિતી પૂરી પાડવા માટેના લેખો પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે.

International Reach

FAQ's

First, you need to download our app or visit our website to use it.

To use the simple search form, open the app or website, click on the search button, and then you will find a simple search form. Open it and select any four options according to your preference.

Gujaratibachelors.com is a leading matrimonial site and is trusted by thousands of Gujarati people.

To register on gujaratibachelors.com, go to the website. In the top right corner, you will find the "Register" option. Click on it, and a registration form will appear. Fill in your basic details, then click on "Generate OTP." An OTP will be sent to your mobile number. Enter the OTP you receive on your mobile number, then click on "Verify," and your profile will be registered.

No, you need to purchase a membership plan to make your profile visible on our website.

Yes, different plans have different contact limits. To know more about it, visit our website and click on "Packages."

It may be because you are searching for a specific caste.

Log in to your account, and at the top, you will find an option to modify your profile details.

Log in to your account, and at the top, you will find an option to change your password.

In the "Modify Profile Details" option, scroll down, and you will see your existing profile picture. Click on it to change it.

Yes, navigate to the simple search form, select any of the six options according to your preference, and then click on "Search."

Call your relationship manager and ask them to change your mobile number.

Most likely, you don't have an active membership plan.

Yes, you can use our website on your iPhone to register on gujaratibachelors.com.

Enter genuine information about yourself and add a decent profile picture.

After purchasing any membership, it takes 10 to 20 minutes for approval.

No, you cannot create two profiles using the same number.

No, there is no free plan on gujaratibachelors.com.

We don't have any branches except in Mumbai.

You can visit our office between 11 AM and 5 PM.

Yes, we do have profiles for second marriages.

You can call us between 10 AM and 7 PM.

Yes, we do have 24/7 customer support.

Yes, we do have profiles in the Patel caste.

No, we do not offer refunds.

No, it is not intended for dating.

No, we do not provide dating or friendship services.

Go to gujaratibachelors.com, click on "Log In," then enter your phone number and password.

Matrimony ID is provided by gujaratibachelors.com, which you can share with others to help them find your profile easily using the single ID search option.

Call your relationship manager, verify your details, and they will provide you with your ID and password.

Yes, you can use the same email ID for multiple profiles.

During the registration process, you enter your mobile number and OTP, so your mobile number is already verified, and there's no need to do it again.

Yes, we are a government-authorized company, and our online payment options are safe and secure.

You may be selecting more than six options in the simple search form, which is why you're getting the "No Result Found" error.

As a Premium Member, you can see more detailed information and have more privileges compared to a free plan.

We may provide a discount if you purchase a membership on your first call.

You can purchase it through our website.

All types of credit cards are accepted on our website.

A one-year membership is required for this offer.

Gujaratibachelors.com is a trusted and genuine matrimonial site, known for its services. If you are looking for a perfect partner, you should consider gujaratibachelors.com.

No.

No, gujaratibachelors.com is an independent brand and does not have tie-ups with others.

We have been providing our services since 2020.

Leading Gujarati Matrimony: GujaratiBachelors.com

At GujaratiBachelors.com, we understand the unique cultural nuances of the Gujarati community and facilitate events that uphold these traditions. With a rich database of verified profiles, we are here to help you find your perfect match. Register online for free and enjoy a seamless matchmaking experience.

Melava Registration
Login
Sign Up